"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АХАҾСАХЬАҚӘА


Беигәаа Омар

Беигәаа Омар

1901-2001
Шәҟәыҩҩуп, ҵарауаҩуп
Ҧшьынҩажәа шықәса инареиҳаны аҧсуааи егьырҭ ажәларқәеи рбызшәа, рҭоурых, рмифологиа, ретнографиа, аҧсуа бызшәа аграмматикеи аҭҵаара даҿын. Иазирхеит иагьыҭижьит аҧсуаҭҵаара иазку аматериал. Иҭижьыз иусумҭақәа иааизакны 2000 кьыҧхь бҕьыц иреиҳауп.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА