"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АХАҾСАХЬАҚӘА


Аҳмеҭ Феҭгери Ешени

1886-1966
Ҭырқәтәыла аспорт еиҿызкааз дыруаӡәкуп.
Даҧсыуоп, Ашанбақәа дырхылҵшьҭроуп. 1933 шықәсазы иашьеи иареи иеиҿыркааит аспорттә клуб Бешиқташ- Ҭырқәтәыла иҟоу иреиҳабӡоу. 1923-1937 шш. Ҭырқәтәылатәи Ареспублика аспорттә федерациа апрезидентс дыҟан. Ҭырқәтәылатәи Ареспублика 1924,1928-1936 шықәсқәа рзы аспорттә делегациақәа напхгара риҭон Олимпиатәи ахәмаррақәа рыҟны.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА