EN RU AB

АХАҾСАХЬАҚӘА

Биуиук Сулеиман-ҧашьа

Ирак амамлиуктә династиа - акиулиуменцәа аҧызҵаз иара иоуп, Ҭырқәтәыла авизир дуӡӡаны дыҟан.
Сулеиман-ҧашьа «Биуиук»-«Дуӡӡа» ҳәа атитул иман.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА