"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АХАҾСАХЬАҚӘА


Биуиук Сулеиман-ҧашьа

Ирак амамлиуктә династиа - акиулиуменцәа аҧызҵаз иара иоуп, Ҭырқәтәыла авизир дуӡӡаны дыҟан.
Сулеиман-ҧашьа «Биуиук»-«Дуӡӡа» ҳәа атитул иман.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА