EN RU AB

АХАҾСАХЬАҚӘА

Маршьан  Емир-ҧашьа

Маршьан Емир-ҧашьа

Ҭырқәтәылатәи иналукааша политикатә усузуҩуп.
Ҭырқәтәыла Апарламент дадепутатын. Занааҭла зиндырҩын. Ибзиаӡаны аҧсшәа,ачерқьес бызшәа, аҭырқәа бызшәа иҳәон.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА