"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АХАҾСАХЬАҚӘА


Маршьан  Емир-ҧашьа

Маршьан Емир-ҧашьа

Ҭырқәтәылатәи иналукааша политикатә усузуҩуп.
Ҭырқәтәыла Апарламент дадепутатын. Занааҭла зиндырҩын. Ибзиаӡаны аҧсшәа,ачерқьес бызшәа, аҭырқәа бызшәа иҳәон.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА