"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АХАҾСАХЬАҚӘА


Ачба Миҳри-ҳаным

Ачба Миҳри-ҳаным

1886-1954 Раҧхьатәи ҭырқәтәылатәи профессионалтә сахьаҭыхҩуп.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА