"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АХАҾСАХЬАҚӘА


Мухлис Сабаҳаддин

Мухлис Сабаҳаддин

Ҭырқәтәылатәи композиторуп
Даныхәыҷыз инаркны иааҧшын амузыкахь имаз абаҩхатәра. Данқәыҧшыз амузыкатә школ «Галатасараи Султанаси» аҟны аҵара иҵон. Иара иопереттқәа, имаршқәа, ихыҭҳәаақәа, иконцерттә аҧҵамҭақәа ажәлар иеицырдыруан, бзиагьы ирбон. Мухлис 35 опереттеи амузыкатә пиесақәеи аҩбатәи авторс дрыман. Уи ирҿиара х-аамҭакны иушар ҟалоит:

1)1917-1920;

2)1921-1935;

3)1936-1942.

Мухлис иаҧҵамҭақәак Кавказ иазикит.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА