EN RU AB

АХАҾСАХЬАҚӘА

Меҳмед Сабаҳаддин ҧашьа (Кәаӡба) Апринц Сабаҳаддин

Меҳмед Сабаҳаддин ҧашьа (Кәаӡба) Апринц Сабаҳаддин

Аполитикатә усзуҩы

Апринц Сабаҳаддин XIX ашәышықәса анҵәамҭеи XX ашәышықәса алагамҭеи рзы Европа аполитикатә усзуҩцәа дуқәа дыруаӡәкуп. Иаб Ҳамид Џьамаладдин-ҧашьа, Абдул-Ҳамид ихаан аиустициа аминистрс дыҟан. Уи XVIII ашәышқәса анҵәамҭазы Сҭамҧыл инхаз аҧсуа жәла зхыз Кәаӡаа дырхылҵшьҭран. Ианду - Абдул-Азиз иҧҳа лыла сулҭан хылҵшьҭран имаз. Сабаҳаддин амонархиа даҿагылан, хәыцҩын, публицистын, оратор дуун. Иара аҭырқәҿартә ҳәа изышьҭаз ареволиуциа напхгара азызуаз дыруаӡәкын. 1899 шықәсазы дыхҵәаны дцеит Парижҟа. Уа дыҟан 1908 шықәсазы Абдул-Ҳамида дахырҳәаанӡа. Аха араҟагьы агерман политика мҩаҧызгоз аҭырқәҿарацәа иареи рдунеихәаҧшышьа ахьеиқәымшәаз иахҟьаны имааибит азы еиҭа Парижҟа дхынҳәит. 1919 шықәсазы асулҭан Меҳмед VI инапы ианиҵоит Парижтәи аҭынчра аконференциаҟны Османтәи аимпериаҟнытә адепутациа напхгара аҭара; ажьырныҳәамза 1919 шықәсазы аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр имаҵура идыргалоит, аха Сабаҳаддин арҭ ажәалагалақәа зегьы мап рцәикуеит — уи аамҭазы иара спиритизми оккультизми дырханагаланы дыҟан аҟнытә аполитика аанижьхьан.


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА