EN RU AB

АХАҾСАХЬАҚӘА

Царгуәыш Денис Игор-иҧа

Царгуәыш Денис Игор-иҧа

Урыстәылатәи ақәҧаҩ, Урыстәыла ҧшьынтә дачемпионхахьеит. (2006, 2009, 2010, 2012), Хынтә Европа дачемпионхахьеит (2010, 2011, 2012), хынтә адунеи дачемпионхахьеит (2009, 2010, 2014).Урыстәыла зҽаҧсазтәыз аспорт азҟаза ҳәа ахьӡ ихҵоуп. Милаҭла даҧсыуоуп.Лондон имҩаҧысуаз Олимпиатәи ахәмаррақәа рыҟны аџьаз аҧхьахә игахьеит (2012), Урыстәыла хынтә дачемпионхахьеит (2006, 2009, 2010, 2012), Гран-при "Иван Иарыгин" ҩынтә дачемпионхахьеит (2010, 2012), Европа хынтә дачемпионхахьеит (2010, 2011, 2012), хынтә адунеи дачемпионхахьеит (2009, 2010), - аихьӡарақәа зегьы 74 кг акапантә категориаҟны иоуит.

Имоуп Аҧсны «Ахьӡ-аҧша» аорден II аҩаӡара «Иналукааша аспорттә еихьӡарақәа рзы, абаҩрҵәыреи аспорти апропаганда рзуразы».

Урыстәыла зҽаҧсазтәыз аспорт азҟаза ҳәа ахьӡ ихҵоуп (2 августа 2010 года).

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА