EN RU AB

03.10

Евстафи Апсилиатәи ааӡаҧхгаҩны дыҧхьаӡоуп, уи ицқьара игәаларшәаратә мшы

Евстафи Апсилиатәи раҧхьатәи аҧсуа Евстафи Апсилиатәи     ааӡаҧхгаҩны дыҧхьаӡоуп, уи ицқьара игәаларшәаратә  мшы. Мрагыларатәи ауахәама иазханаҵа-хьан.Иара Апсилиа дахагылан 8-тәи    ашәышықәса алагамҭазы.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА