EN RU AB

14.12

Аџьынџьтәылатә ҧхынгәы 14,1992ш. Еибашьраан иҭахаз асабицәа ргәаларшәаратә мшы

Ԥхынгәы 14,1992ш. Ҭҟәарчалнтә иҭатәан 25-ҩык асабицәа.

АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА