EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

60 шықәса ҵуеит Москватәи Аҧсуа Диаспора реиҧылара

09.02.2018

60 шықәса ҵуеит Москватәи Аҧсуа Диаспора реиҧылара

Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа!

Сынтәа 60 шықәса ҵуеит Москватәи аҧсуа диаспора реиҧылара мҩаҧысижьҭеи. Ари ахҭыс Москва иҟоу Аҧснытәи астудентцәа реиҧылара атрадициа хацзыркыз Т.М. Шамба ихьӡ иадҳәалоуп. Москватәи аҧсуа диаспора ашьақәгылара анымҩаҧысуаз аамҭақәа зегьы раан ароль ду нанагӡон, иахьагьы акрызҵазкуа амиссиа нанагӡоит аҧсуаа реидкыларазы, аҧсуа хаҿра аиқәырхаразы, Урыстәыла аҳҭнықалақь аҟны аҧсуа культуреи абызшәеи рыларҵәаразы.  
Ари ахҭыс инадҳәаланы Москватәи аҧсуа диаспора 60 шықәсатәи аиубилеитә еиҧыларахь ааҧхьара шәаҳҭоит. Уи мҩаҧысуеит   2018 ш. хәажәкырамза 25, 15.00 сааҭ рзы аресторан "Place de Paris", асасааирҭа Корстон, Москва, Косыгин имҩа, 15 аҟны. http://www.korston.ru/moscow/conferences/Place%20de%20Paris/

Аелектронтә шәҟәҭаҩреи абилеҭ ахәҧса ахшәаареи мҩаҧысуеит азхьарҧш ала Хәажәкырамза 20 ирхымгакәа
Абилеҭ ахәҧса анышәшәалак анаҩс аҿаҵа анкетаҟны иашәырбаз аелектронтә ҧочҭала Шәара ишәоуеит аелектронтә билет. 
Аиҿкааҩ:  Нара Папҧҳа
Аҭел: 89166200723

Ари акраҵанакуеит: аишәақәа № 2, № 7, № 10, № 13,№ 14, №24, №27, №34, №35, №38 рзы ааҧхьаратә билеҭқәа раанкылареи рыҭиреи ҟалоит  аресторан АЧА-ЧАЧА аҟны абри аҭыӡҭыҧ ала: Пиатницкаиа амҩа 82/34,  2 аргылара. 
Аимадаразы аҭел : Наталиа +7 906 083-78-43
Аҩналаразы абилеҭ ахәҧса 3000 мааҭ.
Асцтуденәа рзы 1500 мааҭ.
Ахәыҷқәа 12 шықәса зхымҵыц рзы хәыда-ҧсада. 
Аишәаҟны иҟалоит аҭыҧқәа :10

126


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА