EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

Аиааира ду амш!

30.09.2017

Аиааира ду амш!

Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аиааиреи дуӡӡеи Ахьыҧшымреи рымш ныҳәа!

Сара иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп абри аибашьра хлымӡаах аҟны аиааира агара зырааигәаз зегьы.  

Ахаангьы иаҳхашҭӡом Аҧсны ахақәиҭра зхы ақәызҵаз арҧарцәеи аҭыҧҳацәеи, урҭ ргәымшәареи рыгәаҕьреи ҿырҧшыганы  инхоит игыло абиҧарақәа рзы.  

Аҧсуа жәлар ирзеиҕьасшьоит ҳмилаҭтә акра ашьақәыргылараҿы ицәырҵуа ауадаҩрақәа риааиразы агәамчи ачҳареи,  ҳҳәынҭқарра қәыҧш амчнаӡа змоу, иазхаҵоу ҳәынҭқаррак аҳасабала адунеитә уаажәларра иналагыларц.

Исҭахуп ари аныҳәа ду азгәаҭараан дасу ҩныҵҟала насыҧ зцу аҭынчреи аизҳазыҕьареи шәыманы шәаҧылалааит.  

Ишәыдысныҳәалоит Аиааира амшныҳәа ду!      

427


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА