EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

Очамчыра ақалақь аҟнытә иааз акәашаҩ қәыҧш Леон Қапба ахәыҷқәа ирызку иҿыцу акәашаратә проект ду «Ты супер! Танцы» далахәхеит

31.08.2017

Очамчыра ақалақь аҟнытә иааз акәашаҩ қәыҧш Леон Қапба ахәыҷқәа ирызку иҿыцу акәашаратә проект ду «Ты супер! Танцы» далахәхеит

Очамчыра ақалақь аҟнытә иааз акәашаҩ қәыҧш Леон Қапба ахәыҷқәа ирызку иҿыцу акәашаратә проект ду «Ты супер! Танцы» далахәхеит.  

Ахәаҧшыҩцәа Леон Қапба иқәгылара рбар рылшоит асабша, цәыббрамза 2, 20:00 сааҭ рзы,  НТВ аканал аҟны. Шәааи Леон адгылара иаҳҭап!  

Цәыббрамза 2, рзы НТВ аканал аҟны ихацыркхоит жәларбжьаратәи ахәыҷқәа ирызку иҿыцу акәашаратә проект ду «Ты супер! Танцы». Ари апроект аҟны аҭаацәа рхылаҧшрада инхаз, абаҩхатәра змоу акәашаҩцәа қәыҧшцәа рхы цәырыргар рылшоит.   Апроект раҧхьатәи асасцәа дыруаӡәкуп «Ты супер!» аҟны аиааира згаз  ашәаҳәаҩ Валериа Адлеиҧҳа. Уи Аҧсны ахьӡала аицлабра иалахәхо лҩыза адгылара илҭарц дааит.

299


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА