EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА


30.03.2017

Хәажәкырамза 31 рзы имҩаҧысуеит Милена Барцыц лҧылара

Хәажәкырамза 31, асааҭ 18.00 рзы KIDZROCK cafe аҟны имҩаҧысуеит ҳџьынџьуаҩ Милена Барцыц лырҿиаратә хәылҧазы.
Милена Игор Крутои Еицырдыруа имузыка академиаҟны аҵара лҵоит, Видеоблогеруп.  Апроект "Голос дети 3" далахәуп,    KIDZROCK Club ҳаҭыр зқәу лахәылаҩуп.

250


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА