EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА


10.02.2017

ИИУБИЛЕИ АЗГӘЕИҬОИТ АПРОЗАИК, АПОЕТ ТЕРЕНТ ҶАНИА

Апоет ирҿиамҭа ианыҧшуеит аҧсҭазаара аганқәа зегьы, цәаҳәацыҧхьаӡа анасыҧ, агәырҕьара анубаалоит.  

243


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА