EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

 АҦСНЫ ЖӘЛАР РЫШӘҞӘЫҨҨЫ АЛЫҚЬСА НОЧА-ИҦА ГОГӘУА 85 ШЫҚӘСА РАҦХЬА ДИИТ

15.03.2017

АҦСНЫ ЖӘЛАР РЫШӘҞӘЫҨҨЫ АЛЫҚЬСА НОЧА-ИҦА ГОГӘУА 85 ШЫҚӘСА РАҦХЬА ДИИТ

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Жәлар рышәҟәыҩҩы Алықьса Гогәуа 85 шықәса ихыҵра амш аҽны ианеишьеит “Ахьӡ-аҧша"  аорден  I аҩаӡара  

270


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА