"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АЖӘАБЖЬҚӘА


АЦӘЫРГАҚӘҴА "АЖӘЫТӘӠАТӘИ АЧЕРҚЬЕСТӘ НАПКЫМҬАҚӘЕИ ҲААМҬАЗТӘИ  АЏЬА ААЛЫҴҚӘЕИ" МҨАҦЫСУЕИТ  АҞӘА  АҚАЛАҚЬ АҞНЫ

16.09.2015

АЦӘЫРГАҚӘҴА "АЖӘЫТӘӠАТӘИ АЧЕРҚЬЕСТӘ НАПКЫМҬАҚӘЕИ ҲААМҬАЗТӘИ АЏЬА ААЛЫҴҚӘЕИ" МҨАҦЫСУЕИТ АҞӘА АҚАЛАҚЬ АҞНЫ

Цәыббрамза 18-27 рзы Аҟәа ақалақь аҟны Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә музеи аҿы имҩаҧысуеит “Ажәытәӡатәи ачерқьесстә напкымҭақәеи ҳаамҭазтәи аџьа аалыҵқәеи” захьӡу ацәыргақәҵа.
Ацәыргақәҵа еиҿкаауп Шамил ихьӡ зху Аҵараиуреи Акультуреи рфонди ADIUF-и иҟарҵо адгыларала.

334


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА