"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 

АЖӘАБЖЬҚӘА


МОСКВАТӘИ АҦСУА ДИАСПОРА  АСЛАНБЕК  ГӘАРАМИА ЗХЫ ИАҚӘИҬУ АҚӘҦАРАЗЫ АДУНЕИ АЧЕМПИОНАТ АҞНЫ АИААИРА ИИГАЗ ИДЫРНЫҲӘАЛОИТ

31.08.2015

МОСКВАТӘИ АҦСУА ДИАСПОРА АСЛАНБЕК ГӘАРАМИА ЗХЫ ИАҚӘИҬУ АҚӘҦАРАЗЫ АДУНЕИ АЧЕМПИОНАТ АҞНЫ АИААИРА ИИГАЗ ИДЫРНЫҲӘАЛОИТ

Нанҳәамза 5 – 30 рзы Сараево акадетцәа рыбжьара имҩаҧысит зхы иақәиҭу ақәҧаразы адунеи Ачемпионат.
Урыстәыла аизгатә команда ахьӡала иқәгылоз 76 кг зыкапан ыҟаз аспортсмен Асланбек Гәарамиа, аиааира игеит аболгар қәҧаҩы Иван Стефанов иҟны, ари акапантә категориаҟны иоуит адунеи Ачемпион ҳәа ахьӡ.
Ҳаҭырла,
Москватәи аҧсуа диаспора

235


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА