EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА


28.08.2015

Москватәи аҧсуа диаспора иаанартуеит асаит ахкы ҿыц. Ари Москва инхо аҧсуа диаспора аҧсҭазаареи уи иеиҿнакаауа аусмҩаҧгатәқәеи нарҭбааны аарҧшра хықәкыс измоу, еиҳа ирҿыцу информациатә цхыраагӡоуп. Асаит еибыҭоуп адиаспора аҧсҭазаара, иеицырдыруа уи аха

Москватәи аҧсуа диаспора иаанартуеит асаит ахкы ҿыц. Ари Москва инхо аҧсуа диаспора аҧсҭазаареи уи иеиҿнакаауа аусмҩаҧгатәқәеи нарҭбааны аарҧшра хықәкыс измоу, еиҳа ирҿыцу информациатә цхыраагӡоуп.
Асаит еибыҭоуп адиаспора аҧсҭазаара, иеицырдыруа уи ахаҭарнакцәа, аҧсуа студенттә еидгыларақәа, иара убас аҳәаанырцәтәи адиаспора аусура иазку аматериалқәа рыла.
Асаит аҧҵоуп х-бызшәак рыла: аҧсшәа, аурыс, англыз бызшәала. Иҿыцны иалагалоуп иара убас – асоциалтә каҭақәа зегьы рыларҵәара ахьалыршахаз.

«Москватәи аҧсуа диаспора асаит – атехника аганахьала иахьатәи аамҭа иақәшәо цхыраагӡоуп, - иҳәеит, Беслан Агрба, Москватәи аҧсуа диаспора ахада. Уи инарҭбааны аматериал ду ахьамҽханакуа адагьы, аҧсуа диаспорақәа зегьы реидкылара, Москва инхо ҳџьынџьуаа аҵараиура, аусурҭа ҭыҧқәа рыла реиқәыршәара иадҳәалоу аазҵаарақәа рыҟны, аҧсуа бызшәа, Аҧсны аҭоурых аҵараҟны ацхыраара рыҭара иазку информациатә платформаны иҟоуп».

Ара аексперттә статиақәа рыдагьы иеизакхоит хкырацәала адырраҭарақәа: Аҧсны аҭоурыхи уи аҭыҧ ҧшӡарақәеи ирызку аилыркаа, адиаспора апроект ҷыдақәа, аусмҩаҧгатәқәа ирызку ажәабжь ҿыцқәа, афото, авидео материалқәа, аицлабрақәа, азҵаанҵақәа.

«Иҷыдоу апроектқәа» захьӡу аҟәшаҟны еиҳа зҿлымҳара зуҭаша апроектқәа ахьаарҧшхо адагьы, уи иазгәанаҭоит аҧсуа диаспора ахаҭарнакцәа гәацҧыҳәарала арҭ апроектқәа радҧхьалара. Иара убас аусура иалагоит ацхыраареи адгылареи ирызку аблок.
Асаит аздырхиеит, адизаини, астили, аҷыдарақәеи шьақәдыргылеит Лаша Лазбеи Инал Қорсаиеи. Москватәи аҧсуа диаспора аинтернет-цхыраагӡа ҧхьаҟатәи арҿиареи атехникатә усадулареи ҷыдала гәцаракра аҭахоит.

Иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит ҳсаит ҿыц иазку шәгәаанагарақәа рзы.

487


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА