EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА


01.07.2015

Ҳаҭыр зқәу ҳџьынџьуаа!

Москватәи Аҧсуа диаспореи Аҧсны Аҳәынҭқарра Жәларбжьаратәи Акультура-устә Центри (АА МАУЦ) алахәхоит ҧхынгәымза 4-5 рзы адунеи аҟны зыда ыҟам аетнографиатә парк-музеи «ЭТНОМИР» аҿы имҩаҧысраны иҟоу адунеи жәлар рчаратә ҵасқәа ирызку IV-тәи жәларбжьаратәи афестиваль.
Ҧхынгәымза 4 рзы имҩаҧысраны иҟоу Афестиваль аҳәаа иҭагӡаны ишәҳарбоит ижәытәӡоу, иџьашьахәу аҧсуа чара ҵас, амилаҭтә кәашара ссирқәа, аҧсуа аишәачара аҵас шыҟаҵәҟьоу, иара убас ахәаҧшыҩцәа рзы имҩаҧысуеит аҧсуа кәашарақәа рҟаза иҧышәа амдара.
Афестиваль ахь ааҧхьара шәаҳҭоит , аҳәарагьы ҟаҳҵоит уи активла шәҽалашәырхәырц азы.
Ачара фестиваль ЕТНОДУНЕИ аҟны асацәа иднарбоит адунеи иқәынхо иеиуеиҧшым ажәларқәа рҭаацәалалара аҵасқәа, иазгәанаҭоит иеиуеиҧшым акультурақәа рытрадициақәа рыҟны ачаратә қьабзқәа инарыдҳәаланы аҭаацәаратә ҵасқәа рҵакы ду, избан акәзар иарбанзаалак ачаратә ҵас жәлар рҟыҕара, жәлар рҧышәа аныҧшуеит, хымҧада! Асасцәа зегьы рзы имҩаҧгахоит аинтерес зҵоу аекскурсиақәа, аҟаза-иҧышәамдара, иеиуеиҧшым атәылақәа рчаратә қьабзқәа ирызку асеминарқәа. Аҧсуа чара аҵас арбара иаалагоит 15.00. сааҭ рзы.
Афестиваль аҽалархәреи аҭаареи рызҵаарақәа рзы МАД аиҿкааҩ шәидҵаалар шәылшоит.
аҭел: +7 (929)5239194
info@abkhazmoscow.ru 
Папҧҳа Нара
Аҭыӡҭыҧ: Калугатәи аобласт, Боровтәи араион, Петрово ақыҭа

566


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА