EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

АЛИСА ГЫЦҦҲА КАВКАЗ АКУЛЬТУРАҞНЫ ЛЛАГАЛАМҬАЗЫ АОРДЕН ЛАНАРШЬОИТ

12.06.2015

АЛИСА ГЫЦҦҲА КАВКАЗ АКУЛЬТУРАҞНЫ ЛЛАГАЛАМҬАЗЫ АОРДЕН ЛАНАРШЬОИТ

Адунеитәи артитәи аилак Кавказ арҿиара академиа ахада ихаҭыҧуаҩ УАҬРи АЖӘАРи ракадемик А.А. Бетуганов Кавказ акультураҟны ллагаламҭазы Алиса Гыцҧҳа иланаишьоит Ахьӡи аҳаҭыри рзы ахьтәы орден.
Аҳамҭа аҧҵоуп Кавказ ажәларқәа рҭынчреи реиҩызареи рзы Афедерациа ала.
Аҳамҭа лыҭаразы ацеремониа мҩаҧысуеит иахьа, асааҭ 16.00 рзы Аҭынчреи аизыразреи Рхан аҟны, нхыҵ-кавказтәи ахаҭарнакра москватәи аштаб аҿы абри аҭыӡҭыҧ ала: Аҭынчра амҩа ду 36.

596


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА