EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

 Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

26.05.2015

Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Ааҧхьара шәаҳҭоит III Аҧсуа Еидгылара злаху Есышықәсатәи аинтернационалтә фестиваль «Аиҩызара еицаҧаҳҵап» ашҟа. Уи мҩаҧысраны иҟоуп лаҵарамза 27, Урыстәылатәи Ажәларқәа Реиҩызаратә Университет (У АРУ).аҟны.
Раҧхьаӡакәны ари афестиваль иалахәоит Молдова ахьӡала иқәгыло Аҧсуа Еидгылара. Аҧсны ахьӡала иқәгылоит Урыстәылаа. Аинтернационалтә афестиваль «Аиҩызара еицаҧаҳҵап» Урыстәыла зегьы аҟны 2014 шықәсазтәи афестивальқәа рыҩныҵҟа аиааира згаз, иреиӷьу апроект ҳәа иалкаауп. Ари афестиваль идеиас иамоуп даҽа тәылак акультура ацәыргара, милаҭтә кәашарак ааарҧшра. Иеиуеиҧшым атәылақәа иреиуаз астудентцәа аҵәҭаҧсарала ирықәшәаз атәыла амилаҭтә кәашара нарыгӡар акәхоит.Ҵыҧхтәи афестиваль аан, хәылҧазык ала асасцәа ирылшеит 19 тәыла рыҟны анеира, Колумбиа инаркны Ҭаҭарстанынӡа, Конго инаркны Литванӡа.
Алагамҭа: 18:00
УАРУ Ахыбра хада Акттә зал (РУДН): Миклухо-Маклаи имҩа, 6 аҩны.

538


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА