EN RU AB

АЖӘАБЖЬҚӘА

ЛАҴАРАМЗА 9 РЗЫ ИХАЦЫРКУП АПРОЕКТ «АҦСНЫ-УРЫСТӘЫЛА АХАҦЫРРА»

11.05.2015

ЛАҴАРАМЗА 9 РЗЫ ИХАЦЫРКУП АПРОЕКТ «АҦСНЫ-УРЫСТӘЫЛА АХАҦЫРРА»

Лаҵарамза 9 рзы ихацыркуп аҧырҩы-ажәылаҩ Агрба Қьаазым Хәаҭхәаҭ-иҧа (1916-1944) аибашьраҟны илакәџьашьахәыз илшамҭақәа ирызкыз апроект «Аҧсны-Урыстәыла ахаҧырра». Кьазым Агрба «Аиаҵәа ҟаҧшьы», «Алеқсандр Невски», «Аџьынџьтәылатә еибашьра I аҩаӡара», «Абираҟ ҟаҧшь» аорденқәа ианашьоуп.

Апроект аҳәаа иҭагӡаны имҩаҧган Урыстәыла ақалақь-фырхацәақәа рхаҧырра.

Аҟәа агәҭанынтә авертолиот аҳауахь ихаланы, Краснодар, Ростов, Воронеж, Тула ақалақьқәа рыҟны џьара-џьара инатәо Москванӡа инаӡеит.

Москва акциа иалахәыз ирҧылеит Урыстәылатәи Афедерациаҟны иҟоу Аҧсны Аҳәынҭқарра Ацҳаражәҳәара ахаҭарнакцәа, Москватәи аҧсуа диаспора ахаҭарнакцәа, ҳџьынџьуаа.

470


АХЬӠЫНҴА АЗЫХЫНҲӘРА