"Ажәлар ахара иҟоу ахықәкы ала аҟазаара рылшаӡом, ус иагьыҟамзароуп, избанзар ахара иҟоу ахықәкы есқьынгьы ааигәа иҟоу аҧаршеиразы хырқьиарахоит ."
Фазиль Искандер 
Ахҭысқәа рымзар
Абанерқәа
Азҵаанҵа
АСОЦКАҬАҚӘА
Акрызҵазкуа арыцхәқәа рымзар
Иактуалтәу астатиақәа

Аҧсуа-аурыс еицәажәага
Ашәҟықәҵарҭа